Lokalforening

Slagelse Træningsplads

Slagelse Træningsplads har eksisteret siden 1985.

 

Træningspladsen er en Dansk Kennel Klub (DKK) træningsplads, som er for alle hunde med og uden stambog.

Vi er oprettet som en lokalforening i Slagelse Kommune, men stadig tilknyttet DKK, kreds 2. 

 

Du er medlem af Lokalforeningen, når du har deltaget i hundetræning på Slagelse Træningsplads indenfor et kalenderår.

Trænere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er automatisk medlem af lokalforeningen.

 

GENERALFORSAMLING 2021

for lokalforeningen ”Slagelse træningsplads”

For alle, der pt. træner på Slagelse Træningsplads

Mandag d. 31. maj kl. 19.30 på træningspladsen

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent og referent: Helle Toft Nielsen / Stemmetællere: Anne Kristensen og Martin Jensen

 

2.  Bestyrelsens beretning

Beretningen blev læst op af formanden og efterfølgende godkendt uden kommentarer.

Beretning for 2020-2021:

Da vi sidste år blev lukket ned på grund af Corona-restriktioner måtte flere hold aflyses eller sættes på pause. Der var derfor en del, der fik deres penge retur i den forbindelse. Da vi igen måtte lukke op for træning, var det med afstandskrav osv., men det lykkedes os at starte op med de allerfleste hold.

Resten af 2020 forløb som vanligt med mange kursister og hold indenfor hvalpe, unghunde, kørekort og agility.

Vi startede også 2021 med at være lukket ned og har efterfølgende oplevet en eksplosion i tilmeldte hunde, især hvalpe, hvor vi virkelig oplever det hvalpeboom, der har ramt Danmark i 2020 og 2021.

Det er lykkedes os at tilbyde de fleste af dem på venteliste en plads på vores hold, da en del af dem havde fundet andre træningsmuligheder. Lige nu har vi lange ventelister til flere forskellige kursus-tilbud, men vil desværre ikke have mulighed for at tilbyde træning til dem alle sammen.

Vi har ikke haft hold indenfor rally, nosework og spor gennem et langt stykke tid, så her er ventelisterne meget lange. Vi kan dog nu med glæde oplyse, at der kommer et sportræningshold med start slut juli.

En stor TAK skal lyde til vores trofaste instruktører og hjælpere for det arbejde, de udfører for trænings-pladsen, kursisterne og deres hunde.

 

3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kassereren informerede om kredsens regnskab for 2020, der var indsendt til kredsens bestyrelse rettidigt i 2020 med et overskud på ca. 20.000,-. Beløbet var, som reglerne foreskriver, overført til kredsen. Regnskabet for 2021 er under udarbejdelse, men forventes ikke at give et lige så stort overskud, da der pt. ikke afvikles så mange hold som tidligere.

 

4.  Fastsættelse af kontingent

Det er DKK, der fastsætter det årlige kontingent, og det er kredsen, der fastsætter kursusprisen.

 

5.  Budgetforslag

Vi afvikler det antal hold, der er trænerkapacitet til, så der er ikke fastlagt et decideret budget. Har vi brug for at indkøbe remedier til træningspladsen, er kredsen som regel villig til at betale.

 

6.  Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

7. Valg af bestyrelse

Efter valg og konstituering ser bestyrelsen ud som følger:

Kirsten Kargård – formand (ikke på valg)

Pia Ritter – næstformand (nyvalgt til bestyrelsen)
Helle Toft Nielsen – sekretær (ikke på valg)
Martin Jensen – kasserer – accepterede genvalg
Anne Kristensen – bestyrelsesmedlem –accepterede genvalg

Tina Jensen udtrådte af bestyrelsen.

Valg af suppleant, på valg hvert år

Carsten Jensen modtog genvalg som suppleant.

Valg af revisor: Susanne Grøn Christensen accepterede at fortsætte som revisor

 

8. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.