Lokalforening

Slagelse Træningsplads

Slagelse Træningsplads har eksisteret siden 1985.

 

Træningspladsen er en Dansk Kennel Klub (DKK) træningsplads, som er for alle hunde med og uden stambog.

Vi er oprettet som en lokalforening i Slagelse Kommune, men stadig tilknyttet DKK, kreds 2. 

 

Du er medlem af Lokalforeningen, når du har deltaget i hundetræning på Slagelse Træningsplads indenfor et kalenderår.

Trænere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er automatisk medlem af lokalforeningen.

 

Bestyrelsen:

Kirsten Kargård, formand

Helle Toft Nielsen, næstformand og sekretær

Martin Jensen, kasserer

Tina Jensen, bestyrelsesmedlem

Anne Kristensen, bestyrelsesmedlem

Carsten Jensen, suppleant

Susanne Grøn Christensen, revisor

 

Generalforsamling 26. marts 2018

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

Dirigent Anne Kristensen / Referent Helle Toft Nielsen / Stemmetællere Carsten Jensen og Kirsten Kargård.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Beretning blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Beretningen offentliggøres på hjemmesiden.

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

 

4. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet fortsætter uændret, da dette følger retningslinierne i DKK's Kreds 2, som vi hører ind under.

 

5. Budgetforslag

Der er ikke planer om større investeringer for det kommende år, men skulle der komme ønsker om dette, vil bestyrelsen tage stilling til forespørgslen.

 

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

7. Valg af bestyrelse

Alle bestyrelsesmedlemmer var villige til at modtage genvalg og da der ikke var nogen modkandidater,

blev disse genvalgt, og bestyrelsen fortsætter derfor uændret.

Kirsten Kargård - formand

Helle Toft Nielsen - sekretær

Martin Jensen - kasserer

Tina Jensen - bestyrelsesmedlem

Anne Kristensen - bestyrelsesmedlem

 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Carsten Jensen blev valgt til suppleant.

 

9. Valg af revisor

Revisor Susanne Grøn Christensen blev genvalgt uden modkandidater.

 

10. Eventuelt

 Der var ingen punkter under eventuelt.

 

Dirigenten kunne herefter takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen.