Lokalforening

Slagelse Træningsplads

Slagelse Træningsplads har eksisteret siden 1985.

 

Træningspladsen er en Dansk Kennel Klub (DKK) træningsplads, som er for alle hunde med og uden stambog.

Vi er oprettet som en lokalforening i Slagelse Kommune, men stadig tilknyttet DKK, kreds 2. 

 

Du er medlem af Lokalforeningen, når du har deltaget i hundetræning på Slagelse Træningsplads indenfor et kalenderår.

Trænere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er automatisk medlem af lokalforeningen.

 

Bestyrelsen:

Kirsten Kargård, formand

Helle Toft Nielsen, næstformand og sekretær

Martin Jensen, kasserer

Tina Jensen, bestyrelsesmedlem

Anne Kristensen, bestyrelsesmedlem

Carsten Jensen, suppleant

Susanne Grøn Christensen, revisor

 

 

Lokalforeningen Dansk Kennel Klub, kreds 2, Slagelse Afdeling
Beretning for kalenderåret 2017
Slagelse Træningsplads
Kalenderåret 2017 har rummet såvel glæder som bekymringer.

Hjemmesiden
Træningspladsens hjemmeside er træningspladsens ”opslagstavle” med periodens hold og adgang for tilmelding og betalingsoplysninger. Vi har både nye og ”gamle” kursister, herunder en del, som har gået hos os i mange år med flere hunde. Mange hold bliver hurtigt fuldtegnet.

Instruktører, elever og hjælpetrænere
I 2017 er der 7 uddannede instruktører tilknyttet pladsen, hvoraf en har taget en uddannelse mere. Derudover er to instruktørelever i gang med at tage grunduddannelsen. To andre er tilmeldt uddannelser i det kommende år. Foruden alle disse er der tilknyttet tre hjælpetrænere til pladsen.

Antal af træningshold i kalenderåret 2017:
• Hvalpe: 6 hold
• Unghunde: 7 hold
• Ringtræning: 4 tilmeldingsrunder
• Kørekort: 5 hold
• Rally: 6 hold
• Agility: 4 hold
• Spor: 1 hold
• Nose work: 3 hold
• LP: 1 hold

 

Halbyggeri på træningspladsen – lokalplan 1187
I juni 2017 kunne vi i Sjællandske læse om Slagelse Kommunes plan om at sælge en del af den nedlagte Vestre Skoles sportsplads til Dyhrs Skole, som ønskede at opføre en idrætshal.
Vi tog kontakt til kommunen, og derefter blev Helle Toft Nielsen og Kirsten Kargård i juli inviteret til et møde med byplanlæggeren. Beslutningen var taget, og området blev solgt. Kirsten deltog i et borgermøde om byggeprojektet i oktober, og vi indsendte naturligvis skriftlige kommentarer om konsekvenser for os.
Byggeriet vil blive påbegyndt i efteråret 2018. Slagelse Kommune kommenterer, at vi også fremadrettet vil kunne benytte det resterende område til hundetræning. Det er planen, at det sumpede område med højt græs og selvsåede træer skal gøres brugbart. Foruden os vil Slagelse Garden stadig benytte området, og de nuværende naboer vil som altid kunne benytte området rekreativt. Dette vil også gælde for de kommende beboere i bebyggelserne på Sericolgrunden.

 

Nørrevang, indetræning
Vi kan glæde os over, at vi har fået mulighed for at have indetræning i en af de to gymnastiksale på den forhenværende Nørrevang i de kolde og våde perioder.


CSU: Salen mod nord er nærmest bygrænsen, på vej ud af byen - nærmest P-pladsen.
Heldagsskolen: Salen mod syd er nærmest "byen", den der ligger ud mod Nordre Ringgade - længst væk fra P-pladsen. For at bevare denne tilladelse har vi fået at vide, at det er vigtigt, at indendørs-kursisterne medbringer indesko til træningen og på alle måder er opmærksomme på deres hund inden døre.

 

Økonomi og regnskab
Lokalforeningens trænere er som bekendt frivillige og ulønnede. De får udbetalt kørselsgodtgørelse og refunderet udgifter. En sådan opgørelse og afregning laves to gange årligt. Martin Jensen, lokalforeningens kasserer, har dermed som sædvanligt haft den opgave at lave træningspladsregnskab for første og for andet halvår af 2017. Revisoren, Susanne Grøn, har til opgave at gennemgå og godkende regnskabet.

 

Generalforsamling 26. marts 2018

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

Dirigent Anne Kristensen / Referent Helle Toft Nielsen / Stemmetællere Carsten Jensen og Kirsten Kargård.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Beretning blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Beretningen offentliggøres på hjemmesiden.

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

 

4. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet fortsætter uændret, da dette følger retningslinierne i DKK's Kreds 2, som vi hører ind under.

 

5. Budgetforslag

Der er ikke planer om større investeringer for det kommende år, men skulle der komme ønsker om dette, vil bestyrelsen tage stilling til forespørgslen.

 

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

7. Valg af bestyrelse

Alle bestyrelsesmedlemmer var villige til at modtage genvalg og da der ikke var nogen modkandidater,

blev disse genvalgt, og bestyrelsen fortsætter derfor uændret.

Kirsten Kargård - formand

Helle Toft Nielsen - sekretær

Martin Jensen - kasserer

Tina Jensen - bestyrelsesmedlem

Anne Kristensen - bestyrelsesmedlem

 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Carsten Jensen blev valgt til suppleant.

 

9. Valg af revisor

Revisor Susanne Grøn Christensen blev genvalgt uden modkandidater.

 

10. Eventuelt

 Der var ingen punkter under eventuelt.

 

Dirigenten kunne herefter takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen.